درباره نشریه

مطالعات علوم اجتماعی ایران

صاحب امتیاز:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال


مدیر مسئول :  دکتر محمد رحیمی

سردبیر :  دکتر مهرداد نوابخش

 

نظارت و همکاری :

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

ویراستار فارسی :  سید مرتضی مرتضوی هشتجین

ویراستار انگلیسی :  سید یوسف میرمرسلی

طرح جلد :  کارنگ طیاری

حروفچینی و آرایش فنی متن : امید کنعانی

شماره استاندارد بین‌المللی :  1480 ـ 2008

لیتوگرافی،چاپ و صحافی: شرکت چاپ و نشر شیران‌‌نگار

به استناد مصوبات کمسیون بررسی و تأیید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی و  بر اساس رأی پنجاه و سومین جلسه کمسیون مذکور مورخ 1387/9/25 مجله علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال حایز شرایط دریافت درجه علمی ـ پژوهشی شناخته شد. نشریه دارای مجوز 91/6616 مورخ 91/03/06 انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. همچنین در لیست پایگاه اطلاعات نشریات کشور (www.magiran.com) و پایگاه مجلات تخصصی نور (www.noormags.com.ir) قرار دارد.

 

 

بهاء: 35000 ریال

نشانی: خلخال ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ دفتر فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات علوم اجتماعی ایران

       تلفاکس:     32451692-045

web site  : www.journal.aukh.ac.ir