فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران (AUKH) - واژه نامه اختصاصی