فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

 

از اساتید، دانشجویان و محققین محترم تقاضا می شود مقالات علمی خود را در حوزه مسائل اجتماعی ایران به منظور بررسی، داوری و چاپ در شماره های آتی فصلنامه تغییرات اجتماعی- فرهنگی ارسال نمایند. شایان ذکر است که فرآیند داوری بین 3 تا 6 ماه به طول خواهد انجامید. داوری مقالات توسط اعضای محترم هیئت تحریریه و یا اساتید مجرب دیگری انجام می شود که در جلسات اعضای هیئت تحریریه تعیین می شوند.